آخرین خبرها

در این صفحه می توانید از اخبار روز تمامی قسمت های مجموعه آگاه شوید.


واحدهای خبری

-روابط عمومی

-اشتغال

-مددکاری

-تحصیلی

-درمان

-پشتیبانی و صندوق

-امورمالی

لبخند کودکان رایحه در جشن حاصل تلاش ابتدایی

چهارمین روز مرداد ماه سال 97 جشنی مملو از شادی حاصل تلاش یکساله فرزندان رایحه در مقطع ابندایی برگزار شد.

لبخند کودکان رایحه در جشن حاصل تلاش ابتدایی

چهارمین روز مرداد ماه سال 97 جشنی بمملو از شادی حاصل تلاش یکساله فرزندان رایحه در مقطع ابندایی برگزار شد.

لبخند کودکان رایحه در جشن حاصل تلاش ابتدایی

چهارمین روز مرداد ماه سال 97 جشنی بمملو از شادی حاصل تلاش یکساله فرزندان رایحه در مقطع ابندایی برگزار شد.