چهارمین روز مرداد ماه سال 97 جشنی مملو از شادی حاصل تلاش یکساله فرزندان رایحه در مقطع ابندایی برگزار شد.

چهارمین روز مرداد ماه سال 97 جشنی بمملو از شادی حاصل تلاش یکساله فرزندان رایحه در مقطع ابندایی برگزار شد.

چهارمین روز مرداد ماه سال 97 جشنی بمملو از شادی حاصل تلاش یکساله فرزندان رایحه در مقطع ابندایی برگزار شد.