بنیادحمایت از خانواده های زن سرپرست

هر ساله بنیاد نیکوکاری رایحه تعدادی خانواده نیازمند زن سرپرست را پذیرش کرده و جهت تـوانمند سازی آن‌ها برنامه ریزی می­ کند و در مقابل تعدادی از خانواده های تحت پوشش خود را که به تشخیص بنیاد به خودکفایی رسیده‌اند، ترخیص می­ نماید. میانگین دوره حضور خانواده‌ها در رایحه حدودچهار سال می‌باشد.

 

به بالا