کمک به همنوع در آداب و رسوم ما ایرانیان از جایگاه خاصی برخوردار است، رایحه نیز به عنوان یک بنیاد خیریه با نیت نذر فرهنگی، برای کمک های شما نیکوکاران گرامی که می تواند هم به صورت نقدی و هم به صورت نذورات خاص باشد جایگاهی امن را فراهم آورده است تا همزمان با انجام این نیت خیر بتوانید از نتایج این کمک ها به طرق مختلف مطلع گردید.

کمک های نقدی عمومی، قلک رایحه، عضویت در رایحه

به بالا