داوطلبان یکی از بزرگ ‌ترین سرمایه رایحه و ستون اصلی هستند. یکی از روش‌های کمک به رایحه فعالیت داوطلبانه برای رایحه است. داوطلب موسسه‌ی رایحه، فرد نیکوکاریست که بدون دریافت هیچ وجهی، مسئولیت انجام کاری مرتبط به موسسه را برعهده می‌گیرد.
تنها تفاوت داوطلب با یک کارمند موظف، در همین عدم دریافت دستمزد است و در دیگر جنبه ها هیچ‌گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند.برای یادآوری جایگاه رفیع داوطلبین در موسسه‌ی رایحه، شاید تنها ذکر همین نکته کافی باشد که موسس و پایه گذار ، هیات امنای، هیات مدیره ی موسسه وحتی مسئولین واحد ها هم  به شکل داوطلبانه در رایحه فعالیت می کنند.
بنیاد نیکو کاری رایحه به چند دلیل به نیروی داوطلب نیاز دارد:

1- رایحه مانند هر بنیاد مردمی، هویت اجتماعیش را از نیروهای داوطلبش کسب می کند.
2- نیروهای داوطلب با برآوردن نیازهای اجرایی رایحه، بنیاد را از استخدام نیروی موظف و به تبع آن صرف هزینه بی نیاز می‌گرداند.
3-داوطلبین رایحه با انجام فعالیت هایی چون بازارچه های خیریه ، برای رایحه کسب درآمد می کنند.
4- داوطلبین رایحه پس از مدتی، هرکدام نماینده ی رایحه می شوند که اهداف رایحه را با خود در سطح جامعه نشر می‌دهند.

داوطلبین رایحه از مهمترین ستون های رایحه محسوب می شوند. موظفین و کارمندان رایحه هر کدام به گونه ای داوطلب به حساب می آیند: چرا که هر کدام از این موظفین، با توانایی و تجربه ای که دارند، اگر در نهاد دیگری مشغول به کار شوند درآمدی به مراتب بیش از درآمد فعلی خواهند داشت. چیزی که فرد داوطلب از فعالیت داوطلبانه خود در رایحه به دست می آورد:

1- حس خوب معنوی

2- مشارکت درکار خیر

 3- کمک به تحقق آینده درخشان دانش آموز محروم

4- انجام رسالت و مسئولیت اجتماعی

کمک های نقدی عمومی، قلک رایحه، عضویت در رایحه

به بالا