کلاس های تقویتی خصوصی، نیمه خصوصی و عمومی واحد تحصیلی به منظور رفع ضعف درسی دانش­ آموزان هرساله طی دو دوره آموزشی و قبل از پایان هر نیمسال تحصیلی  و با استفاده از مدرسین داوطلب مدارس و آموزشگاه های معتبر برگزار شده و طبق رتبه بندی صورت گرفته توسط پشتیبانان تحصیلی از دانش­ آموزان سطح متوسط و ضعیف جهت شرکت در کلاس ها دعوت به عمل می­ آید.

به بالا