به منظور دستیابی به اهداف واحد تحصیلی و پیگیری وضعیت تحصیلی و همچنین جلوگیری از افت درسی  دانش­ آموزان، پشتیبانان تحصیلی این واحد طی تماس های مستمر و هفتگی به تحلیل کارنامه ماهیانه و نتایج  آزمون های آزمایشی و  شرایط درسی دانش ­آموزان پرداخته و پس از نیازسنجی جهت رفع نیازهای آموزشی و مشاوره ای دانش ­آموزان درخواست تشکیل جلسه مشاوره و یا کلاس های تقویتی را به مسئول مربوطه ارائه می نمایند.

به بالا