بنیاد نیکوکاری رایحه درچارت سازمانی خود بخشی به نام مدیریت منابع قرارداده است که فعالیت ­های این واحد به شرح زیر است:

 • تشکیل پرونده جهت خانواده های مددجو جدید
 • دریافت مدارک لازم
 • تعیین شاخص خانواده  جدید با موازین واستاندارد های از قبل تهیه شده
 • دریافت وثبت گزارشات مددکاران
 • تهیه گزارش سالانه
 • ارسال به حامیان بنیاد
 • تهیه وتنظیم گزارشات واطلاعات مورد نظرمدیرعامل درقالب گزارش وضعیت شاخص ها هر6 ماه یک بار
 • درج گزارش وضعیت مسکن، سالی یک بار
 • درج گزارش تحصیل، سالی یک بار
 • درج گزارش بیماری و درمان خانواده ها حداقل سالی یک بار
 • گزارش خدمات ارائه شده به خانواده ها درطول سال
 • ثبت کلیه خدمات ارائه شده در پرونده ها به شکل مستمر
 • تهیه وتنظیم با شاخص های مورد نظر بنیاد
 • ارائه گزارش ترخیصی ها به حامی مورد نظر
 • دریافت درخواست ها از مددکاران و هماهنگی با سایر واحدها جهت اجرای آنها
 • تحلیل آماری از وضعیت خانواده ها
 • تحلیل وضعیت شاخص های خانواده ها
 • به روز نگه داشتن اطلاعات خانواده ها دربانک اطلاعاتی

موسسه خیریه رایحه در راستای ارائه خدمات به نیازمندان و مدد رساندن به افراد تمام توان خود را به یاری پروردگار به کار گرفته است.

 

به بالا