از آنجا که يکی از اهداف بنياد، تقويت روحيه نشاط، اميد و توسعه سلامت خانواده‌ها است، اهتمام به حمايت درمانی خانواده‌ها با اهداف زير نموده است:

 • ارتقاء سطح سلامت جسمي و روانی خانواده های تحت پوشش
 • اعطای کمک بلاعوض در صورت عدم توانايی مالی
 • ارتقاء دانش بهداشتی خانواده های تحت پوشش

وظايف اين واحد شامل :

 • پيگيری و تکميل فرم‌های شناسنامه سلامت برای خانواده های جديد
 • ارجاع خانواده‌ها جهت ويزيت مجدد و پيگيری درمان آن‌ها
 • هماهنگی با دانشکده های پزشکی جهت جذب متخصصين مورد نياز و جذب حامی
 • تأمين کمک هزينه درمان جهت بيماران تحت پوشش
 • تأمين وسايل و تجهيزات کمک درمان
 • برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور پیشگیری و آموزش سلامت خانواده
 • تهيه بروشورهای آموزشی مطابق با نيازهای خانواده
 • تهيه دارو
 • عيادت از بيماران و دلجويی از آنان
 • پرداخت وام درمان جهت موارد اورژانسی
به بالا