جاده مخصوص، نرسیده به اکباتان، كرج كوى بيمه سوم ، خيابان شهيد عظيمى،  نبش مهرداد پلاک 2

تلفن :

021- 44631313

021- 44671236

فكس: داخلی 19       

www.rayeheh.ir 

info@rayeheh.ir  

به بالا