فعالیت های بنیاد را می‌توان به دسته های زیر تقسیم بندی کرد:

  1. ارائه خدمات مشاوره و مددکاری به خانواده های تحت پوشش
  2. توسعه‌ی مهارت‌های حرفه ای و شغلی
  3. رسیدگی به امور تحصیلی و تربیتی فرزندان و تأمین کمک هزینه‌ی تحصیلی
  4. غنی سازی اوقات فراغت زنان سرپرست خانواده و فرزندان آنان
  5. ارتقاء سطح دانش، توسعه مهارت‌های زندگی، آگاهی‌ اجتماعی، حقوقی و تربیتی زنان سرپرست خانواده
  6. رسیدگی به امور درمانی جهت ارتقاء سلامت جسمی و بهداشت روانی
به بالا