عضویت یک امر مهم، در تأمین عواید رایحه محسوب می شود که افراد با پر کردن فرم حمایت مالی مبالغی را به صورت ماهیانه، منظم و مستمر به این بنیاد پرداخت می‌کنند تا پاسخ به یکی از اهداف بنیاد نیکوکاری رایحه که ایجاد عواید پایدار جهت استمرار و گسترش خدمات به دانش آموزان تحت پوشش است، داده باشند.

در این بخش تمامی نیکوکاران در شکوفایی استعدادهای درخشان تک تک دانش آموزان مستعد در تحصیل سهیم هستند.

به بالا