رسالت بنیاد، در واقع علت اصلی تشكيل و دليل تأسيس آن­ است. با توجه به آسیب پذیری بیشتر زنان چرخه فقر خانواده، حمایت از این قشر در راس کار رایحه قرار گرفت. از آنجا که نگاه حمایتی صرف به خانواده، پاسخگوی نیاز های این قشر از جامعه نبود؛ رسالت رایحه حمایت از خانواده های زنان سرپرستی که دانش آموز مستعد دارند، قرار گرفت که البته محدودیت هایی نیز در این عرصه وجود دارد از جمله محدودیت در منابع مالی، انسانی و فرصت ها و از طرفی کثرت تقاضا. بنابراین به منظور استفاده بهینه از منابع موجود و دست یافتن به دستاوردهای بهینه، خانواده هایی که از انگیزه و صلاحیت بیشتری برای پذیرش تغییر و مشارکت در توانمندسازی برخوردارند، انتخاب می شوند. دانش مرتبط و آگاهی مدیر رایحه در تدوین رسالت آن نقش مثبت داشته است.

در ابتدا رایحه بیشتر به نیازهای مادی خانواده توجه داشت سپس با توجه به مسایل افت تحصیلی و ترک تحصیل دانش آموزان، بر روی آنان متمرکز شد و تا سال 1387 همین رویکرد را داشت. هم اکنون رایحه در این مسیر قرار گرفته تا از افراد برای رسیدن به یک رشد پایدار و تضمین شده حمایت کند. در این جهت، نیروی پشتیبانی که برای بچه های دانش آموز و دانشجو در نظر گرفته بسیار کارآمدتر است و حتی بخش دانشجویی را مستقل در نظر گرفته است.

به بالا