1. حمایت تحصیلی
  2.  حمایت درمانی
  3. ارائه خدمات مشاوره ای
  4. تشویق و حمایت از مادر در راستای ارتقای توانمندی خود( افزایش اعتماد به نفس، ادامه تحصیل ،حمایت دانشجویی، یافتن شغل مناسب و …)
به بالا