بدون شک رفع نیاز دانش ­آموزان به برگزاری کلاس های تقویتی و ارائه خدمات آموزشی رایگان بدون همکاری و همراهی مدرسین داوطلب امکان پذیر نمی باشد. در این راستا پس از اعلام آمادگی مدرسین جهت همراهی داوطلبانه و مصاحبه حضوری با مسئول واحد تحصیلی روز و ساعات مشترک جهت همکاری ایشان مشخص و  مسئول مقطع پس از بررسی درخواست های دانش ­آموزان جهت تشکیل کلاس های تقویتی اقدام خواهد کرد.

به بالا