بر اساس مطالعات انجام شده، زنان از اقشـارآسيب پذير جامعه محسوب می شوند و اين امر به ويـژه در مورد زنانی كه سرپرستی خـانواده را به علت های گوناگونی چون طلاق، فوت، از كار افتادگی، متواری بودن همسر، بد سرپرستی و . . . به عهده دارند ، به مراتب بيشتر است.

براساس اطلاعات سرشماری سال 1375بالغ بر4/8 درصد و در سال 85، 46/9 درصد خانوارهای كشور را زنان سرپرستی می كنند. بـه عبارت ديگراز هر 12 خانوار كشور يك خانواده توسط زنان اداره می شود كـه ايـن نسـبت در فاصله دوسـرشماری آخر افزايش نيز يافته است. همچنين نتايج پژوهش در سال 1380 نشان می دهد كه  حدود يك ميليون و دويست و پـنجاه هـزار دختر ايرانی 20 الي 29 ساله بدون همسر هستندكه تعدادی از آنان بی سرپرست نیز می باشند.

از اينرو، رايحه بر اساس ضرورت توجه به وضعيت زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست، حـمايت و پشتيـبانی از آنـان و فراهم نمودن بستر مناسب جهت دانش افزايی، توانا سازی و مهارت آموزی بـه آنـها شکل گرفت و همواره در تلاش است تا گامـی مؤثر در جهت اشتغال، استقلال و در نتيجه خودكفايی و تقويت اعتماد به نفس، خودباوری وعزت نفس آنان بردارد.

در ثبت بنیاد رایحه از تجربه شخصی مدیر این بنیاد استفاده شده است.. رایحه اولین بنیادی بود که محور فعالیت و تمرکزش را زنان سرپرست خانوار قرار داد و در آن زمان هیچ کدام از بنیادهای فعال در این زمینه به طور متمرکز و مشخص جامعه زنان سرپرست خانوار را مدنظر قرار نمی ­دادند و توجه جامعه به زنان کمتر است و مظلومیت آنها دیده نمی شود، آنها نمی توانند به هر فردی رجوع کنند و تهدیدهای بیشتری نیز متوجه آنهاست.

درک این خلأ در جامعه به خاطر حضور مدیر بنیاد در دفتر امور زنان و شناخت مناسب از این مشکلات و حوزه هایی که توسط سایر بنیادهای خیریه پوشش داده نشده اند؛ به مدیر این بنیاد کمک نمود تا با خلاقیت فضای مناسب برای فعالیتش را در میان رقبا مشخص و شناسایی نماید.

 

به بالا