چشم انداز بنياد رايحه تبديل شدن به يک سازمان نمونه در زمينه توانمندسازی خانواده های زن سرپرست دارای فرزند مستعد و کمک به شکل گيری سازمان‌های مشابه در سطح کشور می باشد.

به بالا