مأموریت بنیاد نیز به شرح ذیل است:

  1. شناسایی خانواده های زن سرپرست نیازمند و پشتیبانی مادی و معنوی از آنان
  2. توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و توسعه مهارت‌های حرفه ای و شغلی آنان جهت رویارویی با مشکلات اجتماعی- اقتصادی
  3. رسیدگی به امور تحصیلی- تربیتی فرزندان و تأمین کمک هزینه تحصیلی آنان
  4. ارتقاء سطح دانش و توسعه مهارت‌های زندگی و آگاهی‌های اجتماعی و حقوقی زنان سرپرست خانوار و اعضای خانواده‌هایشان
  5. ارتقا سطح سلامت جسمی و بهداشت روانی خانواده های تحت پوشش
  6. حمایت مادی و ایجاد تسهیلات لازم جهت تسهیل ازدواج جوانان این خانواده‌ها
  7. کارآفرینی اجتماعی
  8. گسترش فرهنگ خیر و خیررسانی در جامعه
به بالا