اهداف رایحه :

  1. به حداقل رساندن هزینه های ستادی در عین افزایش کیفیت
  2. توسعه روابط با سازمان‌های دولتی در راستای استفاده از تسهیلات در انجام خدمات
  3. شناخته شدن در منطقه، شهر و کشور
  4. شفافیت کامل مالی
  5. دستیابی به الگوی توانمندسازی برای خانواده های زن سرپرست
  6. جذب و نگهداری خیرین کلان
  7. کارآفرینی اجتماعی در زمینه های تخصصی و غیر تخصصی
  8. رشد و توسعه بنیاد از منظر کمی و کیفی
به بالا