به منظور  ایجاد فضای تفریحی  در خانواده های تحت پوشش،  همه ساله اردوهای یکروزه تابستانی و زمستانی  واحد تحصیلی شامل کارگاه های هنری، آموزشی و مشاوره ای جهت استفاده دانش­ آموزان برگزار می گردد.

به بالا